• Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MajPastwo prawo odstpiod niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Aby skorzystaz prawa odstpienia od umowy, prosimy o poinformowanie Pastwo nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną):

Adres korespondencyjny: HALO KOLOR Katarzyna Milewska Filiciak
Strumykowa 35a 05-092 Łomianki

Adres e-mail: info@onemugaday.com

MogPastwo skorzystaz wzoru formularza odstpienia od umowy, jednak nie jest to obowizkowe. MogPastwo równiewypełnii przesłaformularz odstpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne owiadczenie drogelektronicznna naszej stronie internetowej www.onemugaday.com. Jeeli skorzystajPastwo z tej moliwoci, przelemy Pastwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstpieniu od umowy na trwałym noniku (na przykład pocztelektroniczn).

Aby zachowatermin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pastwo informacjdotyczcwykonania przysługujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upływem terminu do odstpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa płatnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Pastwa sposobu dostarczenia innego ninajtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kadym przypadku nie póniej ni14 dni od dnia, w którym zostalimy poinformowani o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnoci dokonamy przy uyciu takich samych sposobów płatnoci, jakie zostały przez Pastwa uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyranie zgodzilicie siPastwo na inne rozwizanie; w kadym przypadku nie poniosPastwo adnych opłat w zwizku z tym zwrotem.

Moemy wstrzymasize zwrotem płatnoci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej.
Prosz
odesłalub przekazanam rzecz na adres:

HALO KOLOR Katarzyna Milewska Filiciak
Strumykowa 35a 05-092 Łomianki

niezwłocznie, a w kadym razie nie póniej ni14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli odelPastwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

BdPastwo musieli ponieść bezporednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotokoło 15PLN.

OdpowiadajPastwo tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z niej w sposób inny nibyło to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PONIŻEJ PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU:


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KATARZYNA MILEWSKA-FILICIAK HALO KOLOR
ul. STRUMYKOWA 35a, 05-092 Łomianki
onemugaday.com
info@onemugaday.com
-- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 


–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 


–  Adres konsumenta(-ów) 


–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


–  Data 
(*) Niepotrzebne skreślić.