• Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI1. Postanowienia ogólne:

1.1. Firma prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HALO KOLOR Katarzyna Milewska-Filiciak z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Strumykowa 35a, NIP: 1180918621, REGON: 142836240, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pełni rolę Administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klientów, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Strony Internetowej Sklepu.


2.1. Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login.

2.2. Zawieranie transakcji – Sprzedawca, w ramach usług świadczonych przez Stronę Internetową Sklepu, może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży oraz przesyłania wiadomości.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem obsługi klienta Strony Internetowej Sklepu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Klienta.

2.4. Formularz kontaktu – Strona Internetowa Sklepu umożliwia kontakt Klienta ze Sprzedawcą i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Klientów. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Stronie Internetowej Sklepu, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji na Stronie Internetowej Sklepu.  Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Klientowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Klienta, lokalizacja, parametry oprogramowania i sprzętu Klienta, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Strony Internetowej Sklepu.


3. Cel przetwarzania danych:

Dane  osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientom ze Strony Internetowej Sklepu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Klienta,
- umożliwienie pełnego korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, w tym dokonywania transakcji,
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Klienta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Strony Internetowej Sklepu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów,
- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Klientów obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem w Stronie Internetowej Sklepu,
- kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
- przeprowadzanie badań i analiz Strony Internetowej Sklepu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
- obsługa reklamacji Klientów,
- obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
- organizacja akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Stronie Internetowej Sklepu, windykacja należności,
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- statystycznych,
- księgowych,
- archiwizacyjnych,
- zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych


4.1 W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Strony Internetowej Sklepu.

4.2 Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
- potrzeby udostępnienia informacji nt Klienta organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
- podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Strony Internetowej Sklepu

4.3. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Klientów, a służą poprawie wyświetlanej treści w Stronie Internetowej Sklepu oraz dotarciu do Klientów poza Stroną Internetową Sklepu.


5. Uprawnienia Klientów

5.1. Każdy Klient ma prawo do :
- dostępu do swoich danych osobowych – Klient może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych nt Klienta,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5.2 Podanie danych przez Klienta jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Klienta, wybrane funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu mogą być niedostępne dla Klienta (np: możliwość rejestracji, składania zamówień).
 

5.3 Klient może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@onemugaday.com

6. Bezpieczeństwo danych:
Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Stroną Internetową Sklepu i Klientami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

7. Inne
7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klientów do czasu odwołania przez nich zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.