WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: HALO KOLOR 

adres do zwrotu: Paderewskiego 9 05-092 Łomianki

e-mail kontaktowy:  info@onemugaday.com

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data:

 

 

(*)Niepotrzebne skreślić.